Polityka prywatności

1. Prawa do aplikacji

System Obsługi Pacjenta Interactive Voice Response jest systemem obsługi głosowej stworzonym i stanowiącym własność Techmo sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oraz MedSI sp. z o. o. we Wrocławiu. Techmo sp. z o. o. (dalej zwane “Techmo”) jest Administratorem danych osobowych Użytkowników. Administrator przetwarza dane osobowe.

2. Informacje dotyczące aplikacji oraz pobierane dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do całości danych zebranych przy użyciu Systemu Obsługi Pacjenta Interactive Voice Response (dalej zwanej “IVR”). IVR pobiera dane osobowe, które nie mogą być wykorzystane dla zidentyfikowania Użytkownika IVR (dalej zwanego „Użytkownikiem” lub „Użytkownikami” w liczbie mnogiej) bezpośrednio, pośrednio, osobno lub w połączeniu z innymi danymi posiadanymi przez Techmo sp. z o. o. lub MedSI sp. z o.o.

Całość danych zebranych przy użyciu IVR zebrana jest na podstawie zgody, udzielonej poprzez wprowadzenie danych głosowych do systemu IVR po pouczeniu o dobrowolności podania danych, przy czym dane zebrane i przetwarzane będą w zgodzie z niniejszą polityką prywatności systemu IVR.

Podanie danych do systemu IVR jest całkowicie dobrowolne i nastąpić może wyłącznie po wysłuchaniu pouczenia o fakcie ich zbierania.

3. Zakres pobieranych danych osobowych i procedura anonimizacji

System IVR pobiera dane osobowe w następującym zakresie:

a) próbki głosu Użytkowników zbierane w celu analizy głosu, obejmujące informacje o chorobach, problemach zdrowotnych i lekach podane przez Użytkowników. Gromadzone próbki głosu zostają anonimizowane,
b) numer telefonu Użytkownika, dla celów poprawienia identyfikacji Użytkownika, który podlega usunięciu z nazwy pliku z próbką głosu natychmiast po zakończeniu połączenia poprzez zastąpienie losowym identyfikatorem,
c) czas nagrania, dla celów oznaczenia czasowego nagrań. Czas powstania pliku (plików) z próbkami głosu Użytkowników będzie codziennie modyfikowany w celu uniemożliwienia powiązania próbki głosu z danymi identyfikacyjnymi przy  wykorzystaniu informacji z innych źródeł,
d) dane tekstowe (logi) z systemu IVR są usuwane po trzech dniach od momentu powstania.

W sytuacji, jeżeli próbki głosu zawierać będą dane osobowe (np. imię nazwisko, adres), zostaną
natychmiast usunięte bez możliwości ich przywrócenia.

4. Ujawnienie danych osobowych

Dane zebrane podczas użycia systemu IVR nie są ujawnione podmiotom trzecim i używane są w zgodności z niniejszą Polityką Prywatności wyłącznie dla celów analizy oraz poprawy działania systemu obsługi głosowej pacjenta, w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą „Telefoniczny, automatyczny system obsługi pacjenta z automatycznym wywiadem lekarskim”. 

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Całość danych osobowych Użytkowników pobrana jest na podstawie wcześniejszej zgody Użytkownika.

Wszystkie dane osobowe pobrane są w zgodności z rozporządzeniem RODO oraz polskimi przepisami, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych i pobierane i przetwarzane są wyłącznie w zakresie, w którym pozwalają na to przepisy prawa oraz wyrażona zgoda Użytkownika.

6. Prawa

Użytkownik posiada prawo dostępu do zawartości danych w zakresie, w którym nie zostały one zanonimizowane i jest to wykonalne.

Użytkownik posiada prawo domagania się poprawy jej/jego danych, usunięcia danych, zastrzeżenia przetwarzania danych, może wycofać zgodę na pobieranie i przetwarzanie danych. Wszystkie takie wnioski powinny zostać przesłane na adres email ivr@techmo.pl lub fizycznie do siedziby Techmo sp. z o.o..

7. Przechowywanie danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przechowywane jedynie w okresie niezbędnym dla spełnienia zobowiązań prawnych Techmo lub MedSI, w szczególności związanych z okresem trwania projektu badawczego pod nazwą „Telefoniczny, automatyczny system obsługi pacjenta z automatycznym wywiadem lekarskim”. Dane osobowe zostaną usunięte w sposób opisany w punkcie 3 polityki prywatności, gdy konieczność ich przechowywania ustanie.

Całość danych przechowywana jest w Polsce i nie zostanie przesunięta do kraju nie będącego państwem-członkiem UE.

8. Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub bezprawnym przetworzeniem danych osobowych zastosowane są adekwatne zabezpieczenia technologiczne i organizacyjne, chroniące dane także przed bezprawnym ich zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu do danych osobowych. W realiach istniejących technologii nie jest możliwa całkowita eliminacja wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z przechowywaniem i transmisją danych osobowych.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, ujawnienia lub uzyskania dostępu do danych osobowych, zarówno w przypadku naruszeń mających charakter celowy lub przypadkowy, Użytkownicy zostaną szybko powiadomieni o odkryciu takiego zdarzenia. Techmo skontaktuje się także z konkretnymi Użytkownikami w przypadku jeżeli powstanie wysokie ryzyko naruszenia praw i uprawnień konkretnych osób. 

9. Informacje kontaktowe

Techmo podaje następujące dane adresowe:

Adres:
Techmo sp. z o.o., ul. Torfowa 1/5, 30-384 Kraków

Email: ivr@techmo.pl

10. Data wejścia w życie

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 26.4.2022r..